پروپلنت های تجاری

پروپلنــت هــا بــه ســیالاتی گفتــه می شــود کــه میتوانند نیــروی لازم جهــت رانــش ســایر مــواد و یــا اجســام مــورد نظر را تامیــن نمایند.  تولیــد مــی گردنــد بایــد Propellant گازهایــی کــه بــه عنــوان پروپلنــت مشــخصات زیــر را داشــته باشــند:خلوص بالا دارند و میزان سلفور کمتز از 1ppm می باشد.غیر سمی و غیر خورنده هستند.میزان رطوبت کم هست , بعد  از پاشش ایجاد لکه نمیکنند. هوا تولید کوروش براساس میزان فشار لازم در صنایع مختلف محصولات ذل را  ارائه می نماید:
XAD:این پروپلنت مخصوص صنایع دارویی می باشد که از گازهای مایع شده بسیار خالص مانند CFC،HCFC  و  HFC  و همچنین گاز های فشرده شده شامل نیتروژن N2O  و گاز کربنیک خوراکی می باشند .این محصول می تواند در تولید  دارو و اسپری های ضد عفونی کننده ... و غیره استفاده شود.
XCF: این پروپلنت در اسپری های غذایی استفاده می شود مانند اسپری روغن ، کره ، زعفران یا افزودنی های دیگر غذایی و یا محلول ادویه های نختلف برروی غذا مورد مصرف قرار می گیرد.  XCF براساس نوع   محصولی که در ان به کار برده میشود میتواند شامل پروپان،  N2O  و   CO2  استفاده   می نماید.
XIBA  این پروپلنت در صنایع فوم سازی و پلی استایرن صنعتی می باشد بسته به نوع فوم در این پروپلنت از هیدروکربن های سنگین تر استتفاده می شود تا بعنوان  BLOWING AGENT بتواند بسیار موثر عمل نماید.
XI  : این پروپلنت از نظر ترکیب و فشار مورد نیاز برای اسپری روان کننده ها مانند انواع روغن ها ، تمیز کننده ، حلال ها، ضد زنگ و آّب بند کننده ها را به خوبی برآورده میسازد.