گازهای خاص

XFB: سوخت با ارزش حرارتی خاص    
این پروپلنت که جنبه سوختی دارد  و به عنوان سوخت صنایع جواهرسازی استفاده می شود.همچنین در صنایع دیگری  مانند  پرداخت شیشه و صنایع پلیسه برداری بر روی ذوب و یا پرز برداری از پارچه در نساجی  مورد استفاده قرار می گیرد . این پروپلنت بسته به مورد مصرف فرموله خواهد شد.
XFSYN: سوخت جانشین
در شرایط خاص مانند افت فشار گاز طبیعی یا افزایش قیمت سوخت می تواند ضرر های هنگفتی به صنعتگران تحمیل کند.برای همین لازم است که سوخت مورد استفاده خود را با سوختی دیگر جایگزین کنید.برای این منظور لازم است که  WOBBE – INDEX سوخت محاسبه شود تا بتوان با حدلقل هزینه در تاسیسات سوخت مورد مصرف را با سوختی دیگر تعویض کرد.( مانند جیگزینی گاز طبیعی با گاز مایع ). XFSYN پروپلنتی است که می تواند با گاز طبیعی یا سوخت های مایع دیگر جایگزین شود. این یک پروپلنت با WOBBE – INDEX خاص می تواند باشد در بلندینگ این پروپلنت این  WOBBE – INDEX تا بتواند جایگزین هر سوخت دیگر شود . بیشتر مورد مصرف این پروپلنت در جایگزین کردن گاز طبیعی با سوخت مایع می باشد.چنانچه در کارگاه خود از  گاز طبیعی اسنفاده می کنید و دنبال سوخت جایگزین برای مواقع اظطراری هستید از این پروپلنت می توان استفاده کرد.