فنی و مهندسی

توزیع و حمل

توزیع و حمل فرآورده های تحت فشار، هیدروکربنهای مختلف به صورت مجزا یا ترکیبی، که از صنایع مکمل پتروشیمی بدست می آیند، باید توجه داشت که به دلیل مشخصات این فرآورده ها و همچنین خطرساز شدن آنها برای انسان و محیط زیست این گازها باید تحت شرایط خاص و ایمن با تجهیزات کامل صورت گیرد.شرکت هوا تولید کوروش امکانات لازم جهت توزیع تخصصی انواع گازهای صنعتی و هیدروکربنها Hydrocarbon gasesدر داخل ایران و کشورهای اطراف منطقه را در اختیار داشته و برای مشتریان خود، توزیع و حمل این فرآورده ها را با رعایت تمام شرایط ایمن و استاندارد انجام می دهد. 1-طراحی، پشتیبانی و اجرا در زمینه ذخیره سازی، نگهداری انواع گازهای پروپلنت و فرآورده های مایع تحت فشار. 2-ارائه خدمات فنی مهندسی و اجرای پروژهها در زمینه تولید انواع گازهای صنعتی برای خطوط تولید که به این گاز به عنوان مواد اولیه نیازدارند.

خدمات فنی و مهندسی

شرکت هوا تولید کوروش قادر است از طریق کادر مهندسی و مدیریتی مستقر،ارائه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با صنایع نفت و گاز را برای صنایع داخلی را دارا می باشد..این شرکت می تواند در حوزه های ذیل از دانش و تکنولوژی روز دنیا استفاده نموده و خدمات خود را ارائه نماید.
• NG/CNG
• LPG/SNG
• LNG/LCNG
• Hydrocarbon gases purifications
بر موارد عنوان شده، این شرکت جهت ایجاد بستر ایمن و کاربردی نمودن اطلاعات فنی برای مشتریان مصرف کننده، خدمات تکمیلی ذیل را نیز درنظر گرفته است. طراحی، پشتیبانی و اجرا در زمینه ذخیره سازی، نگهداری انواع گازهای پروپلنت و فرآورده های مایع تحت فشارارائه خدمات فنی مهندسی و اجرای پروژهها در زمینه تولید أنواع گازهای صنعتی برای خطوط تولید که به این گاز به عنوان مواد اولیه نیازدارند.